Planet Proof eisen witlofpennenteelt 2020

13-03-2020  –  Onderstaand vindt u alle eisen die van toepassing zijn voor de teelt van witlofpennen volgens het certificatieschema Planet Proof. Het ChicoSystem is voorbereid om op een eenvoudige manier alle gegevens vast te leggen en een gewasbeschermingsplan kan eenvoudig aangemaakt worden. Zie hiervoor het betreffende nieuwsitem. We behandelen eerst de nieuwe eisen die gelden vanaf dit jaar, daarna worden de eisen die vorig jaar al golden en die nu nog steeds van kracht zijn kort besproken.

Uitbreiding eisen 2020

2.3 C) Malus punten
Het bonus-malus systeem is vanaf dit jaar van toepassing. Bij iedere keer dat een actieve stof wordt toegepast uit lijst II van bijlage 2c zal hiervoor een malus punt toegerekend worden. Bij toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen wordt er van uitgegaan dat dit in een LDS-systeem gebeurt. Voor toepassing van stoffen in een LDS-systeem geldt dat er maar één maluspunt per werkzame stof wordt toegerekend ongeacht het aantal toepassingen. Maluspunten dienen gecompenseerd te worden door bonuspunten. Bij de perceelsopgave heeft u vaak al de geplande bonusmaatregelen opgegeven. Deze tool van bonus en malus punten zit standaard in ons systeem en in combinatie met uw perceelsopgave en uw teeltregistratie worden de bonusmaatregelen eenvoudig toegevoegd. Het ChicoSystem berekent automatisch de bonus/malus balans van het gewasbeschermingsplan en van de uitgevoerde behandelingen.

2.4 Emissiebeperking
Om emissie te beperken moet een veldspuit van 75% drift reducerende techniek zijn voorzien, maar wettelijk is dit ook al verplicht. Maar wanneer er langs oppervlakte water wordt geteeld wordt de lat hoger gelegd door 90% drift reducerende techniek of 3 meter teeltvrije zone of een emissie scherm dmv bijvoorbeeld een vanggewas of windhaag.

2.6 Beslissingsondersteunende systemen
Indien er systemen zijn die de timing en de noodzaak van een gewasbeschermingsmaatregel voor een plaag vaststellen, dienen deze worden toegepast. De Chicogrow Mineervliegmonitoring en Advisering beantwoordt hier aan en wordt aangeboden in de grote witlofteeltgebieden in Nederland. Bij gebruik van elk BOS systeem krijgt u 2 bonuspunten. U heeft bij teeltbegeleiding van Chicogrow op deze wijze dus de eerste 2 bonuspunten binnen. Dit BOS-systeem is onderdeel van de Chicogrow teeltbegeleiding en tegen vergoeding ook beschikbaar voor niet klanten.

2.10 Actieve stofnorm
Voor de witlof pennenteelt geldt een actieve stofnorm van 5.5 kilo actieve stof per hectare. Hierbij worden alle gewasbeschermingstoepassingen vanaf het moment van zaaien gerekend inclusief de voorafgaande grondbehandelingen. Dit komt er dus op neer dat Vydate en Bonalan wel gewoon meegeteld moeten worden! Groene middelen en laag risico stoffen worden niet meegenomen. Voor Glyfosaat geldt een aparte regeling. De norm van 5,5 kg leverde in het afgelopen jaar over het algemeen geen probleem op. Bijna iedereen kon onder deze norm van 5.5 kilo actieve stof per hectare blijven. Het ChicoSystem toont de totale hoeveelheid actieve stoffen uit het gewasbeschermingsplan en de uiteindelijke hoeveelheid die toegepast is.

2.11 Glyfosaat
Voor glyfosaat geldt een maximum van 1.5 kg per ha op bedrijfsniveau, hieronder vallen dus ook de percelen die niet mee doen aan Planet Proof. Dit lijkt misschien weinig maar bijvoorbeeld 3 liter Round-Up Ultimate is 1,44 kilo actieve stof en hiermee val je dus gewoon nog onder de glyfosaat norm. Afhankelijk van de toegepaste hoeveelheid worden 1-3 maluspunten berekend. Echter glyfosaat op groenbemester spuiten voor het onder ploegen voorafgaand aan een te certificeren teelt op het bedrijf is volgens de regels van Planet Proof niet toegestaan, ruggen afbranden mag wel.

Eisen 2019

Onderstaand vindt u de eisen die vorig jaar ook al golden en dit jaar nog steeds van kracht zijn.

0.0 Contract
In het contract dat de witloftrekker afsluit met de pennenteler dient aantoonbaar te zijn overeengekomen dat de teelt van deze pennen binnen de hiervoor gestelde PlanetProof eisen dient plaats te vinden.

2.1 Plan van aanpak Integrated Pest Mangemant (IPM)
Dit geïntegreerde gewasbeschermingsplan hebben wij afgelopen jaar met en voor u opgesteld. Met het invullen van de perceelsopgave voor het nieuwe jaar heeft u de meeste gegevens voor het  nieuwe  gewasbeschermingsplan al doorgegeven. Het nieuwe plan kan daarom al in het begin van het seizoen gedownload worden uit het ChicoSystem.

2.2 Registratie gewasbescherming
Dit is de gewone gang van zaken van een deugdelijke registratie van gewasbescherming, Dit kan rechtstreeks in het ChicoSystem maar mag ook digitaal in bijvoorbeeld Agrovision of Dacom of eventueel op papier, zolang dit maar dagelijkse wordt bijgewerkt.

2.3 Toegestane gewasbescherming

  1. A) wettelijke voorwaarden
    Het gebruik van gewasbescherming en biociden conform de wettelijke toelatingen en met inachtneming van een eventuele opgebruiktermijn.
  2. B) actieve stoffen met aanvullende voorwaarden
    -Stoffen van lijst I mogen niet toegepast worden. Deze extra eis heeft geen consequenties in de witlofteelt omdat er geen actieve stoffen op deze lijst staan die binnen Nederland een toelating hebben in de witlofpennenteelt.
    -Stoffen van lijst II mogen toegepast worden indien gemotiveerd wordt dat er geen voldoende efficient milieuvriendelijker alternatief voorhanden is.
    -Alle overige stoffen mogen zonder extra beperking toegepast worden.

2.5 Voorkomen erfemissie
Per 3 jaar moet de erfemissiescan uitgevoerd worden op www.erfemissiescan.nl. Dit is een online tool. Wanneer hier actiepunten uit voort zouden komen, moet er per jaar een actiepunt worden aangepakt. In principe heeft iedereen afgelopen jaar de erfemissiescan voor Planet Proof ingevuld en is dat dit jaar dus niet nodig. Laat u door uw loonwerker een gedeelte of alles op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen uitvoeren dan moet deze ook de erfemissiescan uitvoeren. U kunt dit document in het ChicoSystem aan uw perceel koppelen zodat alle Planet Proof documentatie op één plek te vinden is.

2.7 Verbod Chemische grondontsmetting
Bij dit punt is het niet toegestaan dat er de afgelopen 4 jaar geen chemische grond is uitgevoerd op het desbetreffende perceel. Praktische gezien is dit eigenlijk niet aan de orde want er wordt in de praktijk al meer dan 4 jaar geen chemische grondontsmetting toegepast.

2.12 Residu onderzoek
Bij 25% van de gecertificeerde bedrijven vind residuonderzoek plaats als aanvullende check op de gewasbeschermingsmiddelen-registratie en in het eerste jaar van deelname van een witloftuinder, Dit is dus niet aan de akkerbouwer gerelateerd. Bij gewoon gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dit dan ook totaal geen probleem. Dit is afgelopen jaar ook al gebeurd en zijn er geen rare dingen uit voort gekomen.