22-07-2020 – Sinds dit jaar is Amistar Top in Nederland toegelaten als schimmelsbestrijdingsmiddel. Amistar Top bevat de werkzame stoffen azoxystrobin (200 g/l) en difenoconazool (125 g/l). In België Is het middel Ortiva Top al langer toegelaten. Ortiva Top heeft dezelfde samenstelling als Amistar Top.

Breed werkingsspectrum

Amistar Top (Nederland) of Ortiva Top (Belgie) zijn in witlof toegelaten tegen diverse bladvlekkenziekten (Alternaria), Roest en Echte meeldauw. Het middel heeft echter ook een werking tegen Rhizoctonia, Sclerotinia en Phytophthora.

Azoxystrobin is een werkzame stof uit de groep strobilurines. Azoxystrobin werkt voornamelijk preventief. Deze stof remt de sporenkieming, de infectie en de beginnende myceliumgroei. Azoxystrobin werkt translaminair en opwaarts systemisch. Bij een optimale bedekking van het blad met azoxystrobin wordt  sporenkieming en infectie voorkomen. Opname door het blad geeft daarnaast een lange nawerking en biedt na verloop van tijd bescherming aan plantendelen die niet door het middel zijn geraakt.

Difenoconazool is een werkzame stof uit de groep triazolen. Difenoconazool werkt preventief en curatief. Deze stof remt de infectie (preventief) maar voorkomt daarnaast myceliumvorming en bladpenetratie van het mycelium (curatief). Difenoconazool werkt net als azoxystrobin translaminair en opwaarts systemisch.

Demo in Witlofplatform

Chicogrow heeft dit jaar binnen het kader van het Witlofplatform enkele demo’s opgesteld met Amistar Top. Op vier percelen worden vanaf einde juli stroken behandeld met Amistar Top. De focus is in eerste instantie gericht op bladvlekken. Door het brede werkingsspectrum zullen we echter ook andere schimmelziekten volgen en zoeken we gericht op een eventuele werking tegen Rhizoctonia, de schimmel die in de trek smet veroorzaakt.

Toepassing

Amistar Top en Ortiva Top zijn SC-formuleringen (suspensie concentraten). De dosering is 1 l/ha. Het is mogelijk om een uitvloeier toe te voegen voor een betere bladbedekking. Het middel mag tweemaal per seizoen worden toegepast met een minimum interval van 21 dagen. De veiligheidstermijn is 30 dagen. Let op, in België mag Ortiva Top maar eenmaal per seizoen worden toegepast. In België zijn echter nog mogelijkheden voor herhaling met andere middelen op basis van azoxystrobin of difenoconazool. Toepassen preventief of bij de eerste symptomen. Behandeling in een nog niet volgroeid gewas geeft een betere indringing. Gebruik voldoende water (minimaal 300 l) om ook onderin het gewas te komen. Spuit onder groeizame omstandigheden voor een betere bedekking en een goede opname.

Bijzonderheden toelating

Het middel is in Nederland beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing in Nederland geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Toepassing is toegestaan vanaf een bodembekking van 70%. Niet te gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden. In België is sprake van een regluliere toelating. Er geldt in België één bijzondere toepassingsvoorwaarde: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.